Sukupuolten tasa-arvo työllisyydenhoidossa

Sukupuolten tasa-arvonäkökulman huomioiminen osana työllisyydenhoitoa tarkoittaa, että toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tunnistetaan miten sukupuoli ja muut tekijät vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin työllistyä ja osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin.

Työelämä ja työllistyminen ovat sukupuolittuneita ilmiöitä

Suomessa työmarkkinat jakautuvat vahvasti joko perinteisesti naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin. Tätä ilmiötä kutsutaan työelämän segregaatioksi (eriytyminen).  Esimerkiksi vuonna 2014 peräti 86,7 % terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelevistä oli naisia. Vastaavasti rakennusalalla työskentelevistä 92,1 % oli miehiä.  Segregaatio vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan usealla eri tavalla, esimerkiksi kouluttautumiseen, palkkatasoon, vanhempainvapaisiin, urakehityksiin ja eläkkeisiin. Työelämän segregaatio vaikuttaa edellä mainituin tavoin paitsi työelämään, myös työllisyydenhoitoon ja työnhakijoiden mahdollisuuksiin hakeutua erilaisiin tehtäviin.

Segregaation takia on tärkeää pitää esillä sukupuolen vaikutusta työllistämissä edistävien palveluiden suunnittelussa ja toiminnassa, koska sen avulla palvelut voidaan räätälöidä vastaamaan eri sukupuolten erilaisia haasteita työllistymisessä. Tasa-arvotiedon keskus on koonnut erilaisia esimerkkejä työelämän segregaation vaikutuksista työllistymiseen, joista nostamme tähän muutaman esimerkin:

  • Naiset ovat miehiä useammin hoivavastuussa ja lasten kanssa kotona, joka voi johtaa työttömyyteen ja pätkätöihin.
  • Koulupudokkaista suurin osa on miehiä, joka muodsotuu sukupuolittuneeksi ongelmaksi esimerkiksi silloin, kun vähäisen koulutuspohjan omaaville soveltuvien työpaikkojen määrä laskee koko ajan.
  • Miehet käyttävät työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista vain kolmasosan, tämä vaikeuttaa osaltaan miesten työllistymistä.

Haasteena segregaation purkamisessa on erityisesti miesten siirtyminen ns. naisvaltaisille aloille ja vaikuttaa siltä, että epätyypillisten alavalintojen kannustamiseen tähtäävien hankkeiden ja kampanjoiden lisäksi tarvitaan systemaattisempaa työskentelyä ja työnhakijoiden potentiaalin tunnistamista ennakkoluulottamasti. Lisäksi segregaation purkamiseen tähtäävissä toimentpiteissä on huomioitu, että työelämän erityminen ei itsessään välttämättä ole epätasa-arvoa luova rakenne, mutta ongelmana on erityimisen epätasa-arvoiset seuraukset esim. matalampi palkkaus, heikommat työehdot tai esimerkiksi vanhempain vapaiden käyttö. Tällöin segregaation purkamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota ilmiön kokonaisvaltaisuuteen.

Segregaation purussa on tärkeä huomoida, että sukupuolen lisäksi työttömyys näyttäytyy erilaisena, jos sitä tarkastellaan esimerkiksi iän, etnisen alkuperän tai toimintakyvyn näkökulmasta.ViVa-hankkeessa työelämän segregaatiota puretaan työllisyydenhoidon parissa. Esimerkiksi henkilökohtainen ja yksilöllinen ohjaustilanne voi toimia työelämän sukupuolittuneen segregaation purkamisen työkaluna. Muuttuvat työmarkkinat ja työnhakijoiden erilaiset tilanteet edellyttävät palveluilta ja ohjaustyötä tekeviltä monipuolista osaamista asiakkaiden erilaisten identiteettien ja tilanteiden vaikutuksista työllistymiseen, sekä asiakkaan voimavarojen ja potentiaalien tukemiseen. Tasa-arvonäkökulman vieminen systemaattisesti osaksi työtä vahvistaa yksilöllistä kohtaamista ja henkilökohtaisen ohjauksen vaikuttavuutta.

Lisätietoa työelämän segregaatiosta löytyy Tasa-arvotiedon keskuksen sivuilta. Sivuille on koottu myös hyviä selvityksiä, jotka entisestään tilastoivat ja avaavat ilmiötä.