Asiakas palveluiden kehittäjänä

21.12.2017 Hanna Kettunen, projektipäällikkö, ViVa-hanke

Kesällä ViVa-hanke toteutti neljä Työpaikan kehittäjä -valmennusta Espoon kaupungin työpajojen ja Vantaan kaupungin valmennustalojen pajaohjaajille. Valmennus sisälsi kolme osa-aluetta: tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen, oman toimintaympäristön kehittäminen ja ohjaustaitojen vahvistaminen. Valmennus koostui viidestä lähitapaamisesta (3h/kerta) sekä tapaamisten välillä tehdystä itsenäisestä kehittämistyöstä. Kehittämistyön tavoitteena oli parantaa työpajaympäristön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta konkreettisten toimenpiteiden avulla.

Työpaikan kehittäjä -valmennus osoitti, että työpajojen ohjaajilla on paljon näkymätöntä tietoa pajaympäristön tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä arkipäivän haasteista. Valmennus auttoi jäsentämään ja paikallistamaan näitä haasteita. Esimerkiksi yhdessä sovitut pelisäännöt, joiden avulla ehkäistään syrjintää, toimivat konkreettisena tapana edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Valmennuksen hyvien kokemusten perusteella Vantaan kaupungilla on lähdetty viemään valmennuksen sisältöjä osaksi pajaohjaajien perehdyttämiskoulutusta.

Rohkaisevien valmennuskokemusten jälkeen halusimme saada lisää erilaisia asiakasryhmiä muotoilemaan tehokkaita, oikea-aikaisia, tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia työllisyyspalveluita. Syksyllä järjestimme yhteistyössä Espoon kaupungin Työrasti-hankkeen kanssa Palveluiden kehittäjä -valmennuksen suomen kieltä opiskelevalle ryhmälle. Tarkoituksena oli testata, miten voisimme kertoa työnhakijoille työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä syrjinnän ehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Lisäksi halusimme ideoida ja kehittää ryhmäläisten kanssa entistä parempia palveluita. Mallinsimme Suomeen muuttaneille suunnattuja palveluita ja mietimme, miten heidän työllistymistään voisi paremmin tukea tulevaisuudessa.

Valmennuksessa nousi esiin useita kitkakohtia ja pullonkauloja, jotka hidastavat maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymistä. Puutteellisen kielitaidon koettiin hankaloittavan työllistymistä tukevien palveluiden hyödyntämistä. Kiitosta sen sijaan saivat palvelut, joissa työntekijöillä oli aikaa henkilökohtaisesti auttaa ja neuvoa työnhaun eri kiemuroissa. Erityisesti toivottiin lisää apua suorien kontaktien saamiseen yrityksiin ja työnantajiin. ViVa-hanke tulee jatkamaan asiakkaiden osallistamista palveluiden muotoiluun ensi kevään aikana. Suunnitteilla on asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisiä palvelumuotoilun työpajoja.